Basic Course of Ayurved

Duration: 4 weeks (100 hours): Theory + Practical

 

1)Introduction

 • What is ayurved, aim of ayurved
 • What is ayu
 • Eshana
 • Purushartha:Dharma, artha, kama, moksha
 • Arogya,swastha
 • Samya,how to establish,
 • Sharir,indriya, manas,atma
 • Macrocosm – microcosm relation
 • To observe, to correlate & to conclude
 • Astangaayurved

2) History

 • Vedic,puran, Upanishad
 • Samhita period
 • Brahma smrtva
 • Samudramanthana
 • Bruhattrayi
 • Laghutrayi
 • Gurukulaparampara
 • Invasions by foreigners
 • Unaniinfluence etc.
 • Ashwayurved, gajayurved, vrkshayurved

3) Philosophy 

 • Darshan Shastra : 6 + 3

4) Basic principles & physiology

 • Pinda- brahmanda
 • Khadinyatma
 • Sarvam-dravyampanchabhautikam
 • Tridosha
 • Cause & effect
 • Mind & body
 • Uniqueness : advantages & disadvantages
 • Holistic approach : story of blind men
 • Rational use of medicines
 • Food & fire
 • Samanya- vishesha
 • Svabhavo- paramvada
 • Dosha – Dhatu – Mala
 • Srotas
 • Mind
 • Sense organs
 • Prakratipariksha
 • Sara pariksha
 • Ayamvistar

5) Anatomy

 • Asthi
 • Sandhi
 • Tvak
 • Marma

6) Swasthavrutta

 • Dincharyamatrashitiya ( diet & nutrition) sleep, sex
 • RutucharyaTasyashitiya
 • Urges : vega n-vegan dharaniya
 • Indriyopakramaniya

7) Dravya-guna-karma

 • Classification of dravya, upayuktanga
 • Definitions of dravya, guna& karma
 • Rasa, vipaka,virya, prabhav

8) Pathology (Nidan)

 • Dosha, dhata,malakshaya, vrddhi
 • Srotodushtiheta v lakshana
 • Vyadhimarga
 • Shat kriyakal
 • Sandhyasadhyatva
 • Concept of aam
 • Vyadhi,nidanpanchak, vyadhi classification
 • Causes 3, causes of V,P,K, vitiation
 • Janapadodhvansa
 • Trividha, ashtavidha, dashavidhapariksha

9) Bhaishajya- kalpana

 • Introduction
 • Panchavidha Kashaya kalpana
 • Other forms of medicines < internal & external
 • Bheshajsevan kala
 • Anupan

10) Chikitsa

 • Introduction
 • Types : Satvavajay ( acharrasayan)

Yaktivyapashray

Daivavyapashray

 • Shaman , shodhan
 • Rasayan , vajikaran
 • Naishthikichikitsa